«Kjøttskam» og «Flyskam» er lansert som begreper for å bidra til at vi endrer adferd for klimautslipp, og at vi sammen klarer å innfri ambisjonen om et lavutslippssamfunn. I virkeligheten er ikke skam nødvendig. Sannheten er at god økonomi og klimavennlig adferd henger sammen. Flybillettene er ganske billige, men reisevirksomhet koster likevel dyrt. Derfor gir det enorm gevinst både økonomisk og miljømessig å redusere reisevirksomheten. Hvor mange flyreiser og bilreiser er virkelig nødvendig å foreta – og hvor mange av disse kunne vært erstattet av videokonferanser, uten at utbyttet ble noe dårligere?

Universitetet i Oslo har et klimaregnskap som viser at 31 prosent av deres klimagassutslipp kommer fra reiser. Framtiden i våre hender har oversikter som viser at den største klimagevinsten kan oppnås ved redusert transport – mindre fly og mindre bil. Redusert kjøttforbruk og lavere innetemperatur har mindre betydning.

Flere bedrifter setter opp egne klimaregnskaper, fordi klimavennlig atferd får betydning for omdømmet, og dermed også markedsposisjon. Derfor gir det både kortsiktige og langsiktige gevinster – også økonomisk – gjennom å foreta en kritisk gjennomgang av reiseomfanget.

Trenger du hjelp til å vurdere hvor videokonferanser kan erstatte tradisjonelle reiser?

Mariann Gansmoe
tlf. 911 92808
mail: mariann@easymeeting.net

Ring Mariann på video